Figure 2. Rural communities - Zhaoqing, Guangdong Province, China

Figure 2. Rural communities – Zhaoqing, Guangdong Province, China