Figure 2. Rural communities - Zhaoqing, Guangdong Province, China

Figura 2. Comunidades rurales: Zhaoqing, provincia de Guangdong, China